بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیحسن مسیبی

استانزنجان

تاریخ عضویت1395/08/10

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/11
2جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/11
3جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/11
4جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/11
5جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/11
6جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/11
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/13
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/13
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/13
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/13
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/13
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/09 - 10:13 ق.ظ
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/09 - 10:17 ق.ظ
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/09 - 10:20 ق.ظ
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/09 - 10:21 ق.ظ