بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیرضا نیکوکار

استانگيلان

تاریخ عضویت1391/03/28

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
2کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
3کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
4کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
5کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
6کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
7کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
8کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
9کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
10کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
11کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
12کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
13کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
14کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
15کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
16کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
17جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/09
18جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/28
19جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/09/05
20جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/28
21جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/28
22جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/28
23جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/28
24جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/10
25جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/10
26جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/10
27جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/10
28جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/10
29جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/10
30جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/11
31جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست1395/08/29
32جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
33جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
34جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/14 - 8:22 ب.ظ
35جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/14 - 8:32 ب.ظ
36جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/15 - 12:11 ب.ظ
37ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 11:44 ق.ظ
38ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 11:45 ق.ظ
39ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 11:47 ق.ظ
40ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 11:48 ق.ظ
41ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 11:49 ق.ظ
42ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 11:51 ق.ظ
43ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 11:58 ق.ظ
44مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 12:17 ب.ظ
45مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 12:26 ب.ظ
46مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 12:32 ب.ظ
47مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 1:12 ب.ظ