بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیفاطمه زمانی مظفرابادی

استانفارس

تاریخ عضویت1391/03/21

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/21
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/21
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/21
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/21
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/21
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/21
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/21
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/21
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 7:57 ب.ظ
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 7:59 ب.ظ
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 8:01 ب.ظ
17مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 8:15 ب.ظ
18مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 8:20 ب.ظ