بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمحمدامین ناظری

استانقزوين

تاریخ عضویت1398/08/18

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 1:09 ق.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 1:09 ق.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 1:11 ق.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 1:12 ق.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 1:16 ق.ظ
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 1:18 ق.ظ
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 1:09 ب.ظ
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 1:10 ب.ظ
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 1:33 ب.ظ
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 1:34 ب.ظ
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 1:47 ب.ظ
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 8:22 ب.ظ
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 8:28 ب.ظ
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 8:31 ب.ظ
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 8:33 ب.ظ
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 8:38 ب.ظ
17مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/18 - 8:40 ب.ظ