بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیدادیار حامدی

استانمازندران

تاریخ عضویت1391/03/25

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
2کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
3کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
4کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/06/30
5کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/06/30
6جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/07/24
7جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/21
8جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/21
9جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/21
10جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/14
11جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/14
12جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/14
13جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/14
14جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/14
15جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/14
16جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/08
17جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/22
18جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/22
19جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/22
20جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
21جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/30
22جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/30
23جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/15 - 5:58 ق.ظ
24جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/15 - 6:25 ق.ظ
25جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/30 - 1:04 ب.ظ
26جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/30 - 1:05 ب.ظ
27جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/30 - 1:07 ب.ظ
28مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 11:13 ب.ظ
29مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 11:47 ب.ظ
30مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 11:48 ب.ظ
31مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 11:58 ب.ظ
32مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/02 - 12:00 ق.ظ