بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیزهرا سپه کار

استاناصفهان

تاریخ عضویت1391/03/30

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
2کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
3کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/21
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/21
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/21
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/21
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/21
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/21
10جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/29
11جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/29
12جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/29
13جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/29
14جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/27 - 12:44 ب.ظ
15جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/27 - 12:46 ب.ظ
16جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/27 - 12:47 ب.ظ
17جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/27 - 12:49 ب.ظ
18مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 8:52 ب.ظ
19مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 8:54 ب.ظ
20مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 8:55 ب.ظ
21مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 9:18 ب.ظ
22مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 10:11 ب.ظ
23ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/30 - 10:20 ب.ظ
24یادواره سرداران مقاومت / نخستین1399/09/30 - 8:56 ق.ظ
25یادواره سرداران مقاومت / نخستین1399/09/30 - 8:59 ق.ظ
26یادواره سرداران مقاومت / نخستین1399/09/30 - 9:00 ق.ظ