بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیعلیرضا رجبعلیزاده کاشانی

استاناصفهان

تاریخ عضویت1391/03/04

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
2کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
3کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
4کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
5کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
6کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
7کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
8جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/06/28
9جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/26
10جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/20
11جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/20
12جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/20
13جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/20
14جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/20
15جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/20
16جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/20
17جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/04
18جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/04
19جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/04
20جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/04
21جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/04
22جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/04
23جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/11
24جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/06/22
25جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/10
26جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/18
27جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/27
28جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/07/25
29جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/07/25
30جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/07/25
31جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/07/25
32جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/07/25
33جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست1395/08/11
34جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/11
35جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/11
36جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/25
37جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/25
38جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/25
39جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/25
40جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/25
41جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/04
42جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/04
43جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/04
44جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/04
45جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/04
46ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/17 - 5:03 ب.ظ
47ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/17 - 5:26 ب.ظ
48مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/17 - 5:39 ب.ظ
49مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/17 - 5:48 ب.ظ
50مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/17 - 5:55 ب.ظ
51مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/17 - 6:04 ب.ظ
52مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/17 - 6:08 ب.ظ