بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمهدی جهاندار

استاناصفهان

تاریخ عضویت1391/03/30

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
2کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
3جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/30
4جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/30
5جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/30
6جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
7جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
8جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
9جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
10جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
11جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
12جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
13جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
14جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
15جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
16جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
17جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
18جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
19جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
20جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
21جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
22جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
23جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
24جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
25جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
26جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
27جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
28جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
29جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
30جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
31جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
32جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
33جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
34جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
35جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
36جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
37جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/09/01
38جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/09/02
39جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/29
40جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/29
41جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/29
42جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/29
43جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/29
44جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/27 - 11:44 ق.ظ
45ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 4:54 ب.ظ
46ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 5:15 ب.ظ