بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمدینه صابری

استاناصفهان

تاریخ عضویت1398/03/25

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره کارتون و کاریکاتور / دوره دهم1398/03/26 - 6:17 ب.ظ
2جشنواره کارتون و کاریکاتور / دوره دهم1398/03/26 - 6:21 ب.ظ
3جشنواره کارتون و کاریکاتور / دوره دهم1398/03/26 - 6:25 ب.ظ
4جشنواره کارتون و کاریکاتور / دوره دهم1398/03/26 - 6:28 ب.ظ
5جشنواره کارتون و کاریکاتور / دوره دهم1398/03/26 - 6:33 ب.ظ
6جشنواره کارتون و کاریکاتور / دوره دهم1398/03/26 - 6:34 ب.ظ
7جشنواره کارتون و کاریکاتور / دوره دهم1398/03/26 - 6:37 ب.ظ
8جشنواره کارتون و کاریکاتور / دوره دهم1398/03/26 - 6:39 ب.ظ
9جشنواره کارتون و کاریکاتور / دوره دهم1398/03/26 - 6:41 ب.ظ
10جشنواره کارتون و کاریکاتور / دوره دهم1398/03/26 - 6:42 ب.ظ
11جشنواره کارتون و کاریکاتور / دوره دهم1398/04/27 - 2:53 ب.ظ
12جشنواره کارتون و کاریکاتور / دوره دهم1398/04/27 - 2:54 ب.ظ
13سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم1398/06/20 - 9:58 ب.ظ
14سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم1398/06/20 - 10:07 ب.ظ
15سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم1398/06/20 - 10:23 ب.ظ
16سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم1398/06/20 - 10:25 ب.ظ
17سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم1398/06/20 - 10:27 ب.ظ
18جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/09/21 - 7:21 ب.ظ
19جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/09/21 - 7:32 ب.ظ
20جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/09/21 - 8:28 ب.ظ
21جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/12/09 - 7:33 ب.ظ