نام و نام خانوادگیحسین جعفری

استانتهران

تاریخ عضویت1397/12/05

ردیفجشنواره های شرکت کردهوضعیتتاریخ ثبت
1جشنواره بین‌المللی شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دورهبرگزیده1397/12/05