بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیمعصومه سادات شاكري

استانخراسان رضوي

تاریخ عضویت1391/06/07

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/06/07
2جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/06/07
3جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/06/07
4جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/06/07
5جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/06/07
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/14
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/14
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/14
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/14
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/14
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/02/14
12جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/18
13جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/18
14جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/18
15جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/18
16جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/18
17جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/18
18جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/18
19جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/18
20جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/18
21جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/08
22جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/08
23جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/08
24جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/08
25جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/08
26جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/25
27جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/25
28جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/25
29جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/25
30جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/25
31جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/24
32جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/24
33جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/24
34جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/24
35جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/24
36جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/14 - 11:13 ق.ظ
37جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/14 - 11:16 ق.ظ
38جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/14 - 11:17 ق.ظ
39جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/14 - 11:23 ق.ظ
40جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/14 - 11:25 ق.ظ
41مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/24 - 11:45 ق.ظ
42مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/24 - 11:47 ق.ظ
43مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/24 - 11:49 ق.ظ
44مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/24 - 11:51 ق.ظ
45مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/24 - 11:53 ق.ظ