بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیعلی اکبر خلیلی

استانتهران

تاریخ عضویت1399/03/18

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/18 - 3:36 ب.ظ
2ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/18 - 3:50 ب.ظ
3ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/18 - 4:00 ب.ظ
4ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/18 - 4:40 ب.ظ
5ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/18 - 4:47 ب.ظ
6ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/18 - 5:20 ب.ظ
7ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/22 - 1:03 ق.ظ
8ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/24 - 2:43 ب.ظ
9ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/24 - 4:01 ب.ظ
10ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/30 - 1:20 ق.ظ
11ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/18 - 9:09 ب.ظ
12ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/18 - 10:50 ب.ظ
13ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/22 - 12:08 ق.ظ
14ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/24 - 9:31 ب.ظ
15ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/27 - 11:55 ب.ظ
16ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/05/17 - 12:55 ق.ظ
17ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/05/17 - 2:58 ق.ظ
18ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/20 - 3:04 ب.ظ
19ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/21 - 11:33 ب.ظ
20ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/23 - 9:17 ب.ظ
21ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/23 - 9:49 ب.ظ
22ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/23 - 11:39 ب.ظ
23ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/26 - 6:00 ب.ظ
24ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/28 - 9:03 ب.ظ
25نغمه های محمدی(ص) / نخستین دوره 1399/09/11 - 4:25 ب.ظ
26نغمه های محمدی(ص) / نخستین دوره 1399/09/11 - 4:25 ب.ظ
27نغمه های محمدی(ص) / نخستین دوره 1399/09/11 - 4:26 ب.ظ
28نغمه های محمدی(ص) / نخستین دوره 1399/10/12 - 6:14 ب.ظ