بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیرضا محمودی

استانكرمان

تاریخ عضویت1397/07/14

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/14
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/14
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/14
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/14
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/14
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/14
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/14
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/14
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/24 - 11:59 ب.ظ
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/25 - 12:03 ق.ظ
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/25 - 12:07 ق.ظ
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/25 - 12:11 ق.ظ
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/25 - 12:14 ق.ظ
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/25 - 12:21 ق.ظ
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/25 - 12:24 ق.ظ
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/25 - 12:35 ق.ظ
17مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/30 - 11:07 ق.ظ