بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیمحمدجواد شاهمرادی

استانتهران

تاریخ عضویت1391/03/04

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
8کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
9کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
10کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
11کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
12کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
13کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
14کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
15کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
16کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
17کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
18کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
19کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
20کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
21کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
22کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
23کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
24کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
25کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
26جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/06/03
27جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/05/11
28جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/28
29جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/06/28
30جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/03
31جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/04
32جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/04
33جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/09/15
34جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/09/15
35جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/09/15
36جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/09/15
37جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/09/15
38جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/26
39جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/26
40جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/26
41جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/26
42جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/26
43جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/26
44جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/26
45جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/26
46جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/26
47جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/17
48جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/17
49جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/17
50جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/29 - 9:32 ب.ظ
51جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/29 - 9:33 ب.ظ
52جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/29 - 9:35 ب.ظ
53جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/29 - 9:37 ب.ظ
54جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/29 - 9:41 ب.ظ
55مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/25 - 6:51 ب.ظ