بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیاحسان غدیری

استانخراسان رضوي

تاریخ عضویت1391/03/05

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
11جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1348/10/11
12جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1348/10/11
13جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم1392/07/10
14جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم1392/07/10
15جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم1392/07/10
16جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم1392/07/10
17جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم1392/07/10
18جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/17
19جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/17
20جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/17
21جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/17
22جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/17
23جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/17
24جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/24
25جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/24
26جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/24
27جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/24
28جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/24
29جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/24
30جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/24
31جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/24
32جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/24
33جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/24
34جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/03/24
35جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم1393/08/02
36جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم1393/08/02
37جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم1393/09/26
38جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم1394/07/25
39جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم1394/07/25
40جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/07/26 - 10:04 ق.ظ
41جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/10/12 - 12:38 ب.ظ
42جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/10/12 - 12:40 ب.ظ