بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیحمید علینقی پور

استاناصفهان

تاریخ عضویت1398/07/26

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/26 - 8:50 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/26 - 8:54 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/26 - 8:56 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/26 - 8:58 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/26 - 8:59 ب.ظ