بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیفرنوش السادات اولیائی

استاناصفهان

تاریخ عضویت1395/04/08

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/07/24
2جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/07/24
3ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/03 - 12:40 ب.ظ
4ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/03 - 12:43 ب.ظ
5ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/03 - 12:45 ب.ظ
6ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/03 - 12:47 ب.ظ
7ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/03 - 12:49 ب.ظ
8ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/03 - 12:51 ب.ظ
9ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/03 - 12:53 ب.ظ
10ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/03 - 12:54 ب.ظ
11ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/03 - 12:56 ب.ظ
12ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/03 - 12:57 ب.ظ
13ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/03 - 12:59 ب.ظ
14ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/03 - 1:01 ب.ظ
15ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/03 - 1:02 ب.ظ
16ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/03 - 1:04 ب.ظ
17ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/03 - 1:06 ب.ظ
18ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/03 - 1:07 ب.ظ
19ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/03 - 1:09 ب.ظ
20ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/03 - 1:10 ب.ظ
21ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/05 - 7:43 ب.ظ
22ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/05 - 7:45 ب.ظ
23ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/06 - 6:49 ب.ظ
24ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/06 - 6:52 ب.ظ
25ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/08 - 10:27 ق.ظ
26ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/08 - 10:48 ق.ظ
27ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/08 - 10:50 ق.ظ
28ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/08 - 10:51 ق.ظ
29ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/09 - 10:02 ق.ظ
30ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/09 - 10:04 ق.ظ
31ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/09 - 10:05 ق.ظ
32ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/09 - 10:07 ق.ظ
33ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/09 - 10:09 ق.ظ
34ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/09 - 10:10 ق.ظ
35ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/09 - 10:13 ق.ظ
36ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/30 - 11:45 ق.ظ
37ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/30 - 11:48 ق.ظ
38ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/30 - 11:50 ق.ظ
39ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/30 - 11:53 ق.ظ
40ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/30 - 12:49 ب.ظ
41ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 12:23 ب.ظ
42ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 5:23 ب.ظ
43فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین1400/04/14 - 3:57 ب.ظ
44فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین1400/04/14 - 4:02 ب.ظ
45فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین1400/04/14 - 4:08 ب.ظ
46فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین1400/04/14 - 4:15 ب.ظ
47فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین1400/04/14 - 4:20 ب.ظ
48فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین1400/04/14 - 8:19 ب.ظ
49فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین1400/04/14 - 8:22 ب.ظ
50فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین1400/04/14 - 8:27 ب.ظ
51فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین1400/04/19 - 7:08 ب.ظ
52سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم1400/05/27 - 12:56 ب.ظ
53سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم1400/05/27 - 1:11 ب.ظ
54سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم1400/05/27 - 1:42 ب.ظ