بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیاسماعیل احمدی امجزی

استانكرمان

تاریخ عضویت1397/07/11

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/11
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/11
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/11
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/11
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/11
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/27 - 2:19 ق.ظ
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/29 - 9:14 ق.ظ
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/29 - 9:17 ق.ظ
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/29 - 9:20 ق.ظ
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/29 - 9:23 ق.ظ
11جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/15 - 11:12 ب.ظ
12جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/15 - 11:18 ب.ظ
13جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/15 - 11:21 ب.ظ
14جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/15 - 11:24 ب.ظ
15مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 2:13 ب.ظ
16مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 2:17 ب.ظ
17مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 2:19 ب.ظ
18مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 2:21 ب.ظ
19مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 2:22 ب.ظ