بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگینازنین پورمحسنی

استانگيلان

تاریخ عضویت1397/07/04

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/10
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/10
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/10
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/10
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/10
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/05 - 2:24 ب.ظ
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/05 - 2:29 ب.ظ
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/05 - 2:30 ب.ظ
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/05 - 2:32 ب.ظ
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/05 - 2:33 ب.ظ