نام کاربری
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده اید ؟
کد پیگیری


نام و نام خانوادگی
شماره همراه
آدرس ایمیل


        
موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر - جشنواره ها و محافل - جشنواره  تئاتر سوره - دوره بیست و پنجم

جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و پنجم

عکس

اجراهای روز چهارم بیست و پنجمین جشنواره سراسری تئاتر سوره (18مرداد - تهران)

اجراهای روز چهارم بیست و پنجمین جشنواره سراسری تئاتر سوره (18مرداد - تهران) اجراهای روز چهارم بیست و پنجمین جشنواره سراسری تئاتر سوره (18مرداد - تهران) اجراهای روز چهارم بیست و پنجمین جشنواره سراسری تئاتر سوره (18مرداد - تهران) اجراهای روز چهارم بیست و پنجمین جشنواره سراسری تئاتر سوره (18مرداد - تهران) اجراهای روز چهارم بیست و پنجمین جشنواره سراسری تئاتر سوره (18مرداد - تهران) اجراهای روز چهارم بیست و پنجمین جشنواره سراسری تئاتر سوره (18مرداد - تهران) اجراهای روز چهارم بیست و پنجمین جشنواره سراسری تئاتر سوره (18مرداد - تهران) اجراهای روز چهارم بیست و پنجمین جشنواره سراسری تئاتر سوره (18مرداد - تهران) اجراهای روز چهارم بیست و پنجمین جشنواره سراسری تئاتر سوره (18مرداد - تهران) اجراهای روز چهارم بیست و پنجمین جشنواره سراسری تئاتر سوره (18مرداد - تهران) اجراهای روز چهارم بیست و پنجمین جشنواره سراسری تئاتر سوره (18مرداد - تهران) اجراهای روز چهارم بیست و پنجمین جشنواره سراسری تئاتر سوره (18مرداد - تهران) اجراهای روز چهارم بیست و پنجمین جشنواره سراسری تئاتر سوره (18مرداد - تهران)