بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

شب شعر دیدار ماه / محفل شب شعر دیدار ماه

مهلت ارسال آثار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

شرکت کنندگان دوره

ردیفنام و نام خانوادگیاستان
1 سید حسن صفاری تهران
2 زهرا سپه کار اصفهان
3 وحید شرفی چکان لرستان
4 محمد صادق خمسه تهران
5 حسین خزائی تهران
6 محمدحسن قدوسی نژاد تهران
7 محمود ابراهیم قزوینی تهران
8 سحر دلدار جوپشت تهران
9 علی مانی گلستان
10 میترا مراد طهرانی تهران
11 Akram Shayanpour خراسان رضوي
12 نوشین اله وردی مركزي
13 مریم قندی تهران
14 نگین نورمحمدی تنظیمات عمومی
15 حسین آجورلو تنظیمات عمومی
16 مهدی روزبهانی تهران
17 شهاب مهری تهران
18 مهرداد مهرابی تهران
19 فروزان حسینی همدان