بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

داستان حماسی / سومین

مهلت ارسال آثار
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

شرکت کنندگان دوره

ردیفنام و نام خانوادگیاستان
1 عزیزاله محمدپور میر مازندران
2 ایمان مسگرزاده خوزستان
3 محمود ابراهیم قزوینی تهران
4 فیروزه زکوی البرز
5 مریم مدرس مطلق اصفهان
6 نفیسه قنبری فر خراسان رضوي
7 حمید رضا شجاعی فارس
8 محمد علی پاکدل يزد
9 مرجان ایزدی تهران
10 نغمه خانی تهران