بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

محمد صابر شریفی

محمد صابر شریفی

نام و نام خانوادگی :محمد صابر شریفی

استان :كرمانشاه

تاریخ عضویت :1392/02/22

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
7جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
8جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
9جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
10جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
11جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
12جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
13جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
14جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
15جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
16جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
17جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
18جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
19جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
20جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
21مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
22مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
23مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
24مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
25مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
26مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
27مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
28جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
29جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
30جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
31جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
32جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
33جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
34مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
35مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
36مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
37مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
38مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
39مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
40مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
41مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
42جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
43جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
44جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
45جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
46جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
47جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
48مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
49مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
50مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
51مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
52مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
53مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
54جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
55جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
56جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
57جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
58جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
59جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
60جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
61جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
62جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
63جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
64جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
65جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
66جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
67جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
68جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
69جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
70جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
71جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
72جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
73جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
74جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
75جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
76جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
77جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
78جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
79جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
80جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
81جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
82جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
83جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
84جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
85جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
86جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
87جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
88جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
89جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
90جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
91جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
92جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
93جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
94جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
95جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
96جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
97جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
98جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
99جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
100جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره