بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

یاسر محمودی برنتی

یاسر محمودی برنتی

نام و نام خانوادگی :یاسر محمودی برنتی

استان :مازندران

تاریخ عضویت :1393/02/01

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
2جشنواره تئاتر کودک / دوره سوم
3جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و چهارم
4جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و چهارم
5جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و چهارم
6جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و چهارم
7جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و چهارم
8جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و چهارم
9جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و پنجم
10جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و پنجم
11جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و پنجم
12جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و پنجم
13جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دوره چهاردهم
14جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دوره چهاردهم
15جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دوره چهاردهم
16جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
17جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
18جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
19جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
20جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
21جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله