بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

نسرین پرک

نسرین پرک

نام و نام خانوادگی :نسرین پرک

استان :خراسان رضوي

تاریخ عضویت :1392/05/23

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
2جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
3جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
4جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
5جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
6جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
7جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
8جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
9جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
10جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
11جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
12جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
13جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
14جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
15جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
16جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
17جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
18جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
19جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
20جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
21جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
22جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
23جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
24جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
25جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
26جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
27جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
28جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم