بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

علیرضا(ارسطو) معظمی گودرزی

علیرضا(ارسطو) معظمی گودرزی

نام و نام خانوادگی :علیرضا(ارسطو) معظمی گودرزی

استان :لرستان

تاریخ عضویت :1397/09/28

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
2جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
3جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
4جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
5جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
6جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
7جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
8جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
9جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
10جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
11جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
12جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
13سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
14سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
15سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
16سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
17سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
18سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
19سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
20سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
21سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
22سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
23سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
24سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
25سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
26سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
27سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
28سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
29سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
30سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
31سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
32سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
33سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
34سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
35سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
36سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
37سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
38سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
39سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
40سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
41سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
42سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
43سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
44سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
45سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
46سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
47سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
48سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
49سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
50سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
51سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
52سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
53سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
54سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
55سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
56سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
57سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
58سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
59سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین