بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

محسن کاویانی

محسن کاویانی

نام و نام خانوادگی :محسن کاویانی

استان :قم

تاریخ عضویت :1391/03/07

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
2کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
3کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
4کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
5کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
6کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
17کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
18مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
19مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
20مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
21مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
22مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
23مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
24مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
25مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
26مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
27جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
28جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
29جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
30جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
31جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
32جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
33مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
34مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
35مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
36مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
37مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
38مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
39مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
40مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
41مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
42مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
43مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
44مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
45مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
46مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
47مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
48جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
49جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
50جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
51جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
52مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
53مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
54مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
55مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
56مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
57مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
58مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
59مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
60مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
61مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
62مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
63مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
64مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
65مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
66مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
67مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
68مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
69مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
70مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
71مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
72مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
73مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
74مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
75مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
76مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
77مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
78جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
79جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
80جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
81جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
82جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
83جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره
84جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره
85جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره
86جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره
87جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم
88ترانه و تصنیف / نخستین دوره
89ترانه و تصنیف / نخستین دوره
90ترانه و تصنیف / نخستین دوره
91ترانه و تصنیف / نخستین دوره
92ترانه و تصنیف / نخستین دوره
93ترانه و تصنیف / نخستین دوره
94ترانه و تصنیف / نخستین دوره
95مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
96مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
97مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
98مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
99مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
100داستان حماسی / سومین
101داستان حماسی / سومین
102داستان حماسی / سومین
103فراخوان مطلع / نخستین