بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

دارا قوامی

دارا قوامی

نام و نام خانوادگی :دارا قوامی

استان :قزوين

تاریخ عضویت :1400/09/02

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
2جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
3جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
4جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
5جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
6جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
7جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
8جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
9جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
10جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
11جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
12جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
13جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
14جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
15جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
16جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
17جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
18جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
19جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
20جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
21جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
22جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
23جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
24جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
25جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
26جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
27جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
28جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
29جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
30جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
31جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
32جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
33جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
34جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
35جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
36جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
37جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
38جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین