بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

داود ایزدپناه

داود ایزدپناه

نام و نام خانوادگی :داود ایزدپناه

استان :كهكيلويه و بويراحمد

تاریخ عضویت :1392/11/10

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
2جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
3جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
4جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
5جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
6جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
7جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
8جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
9جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
10جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
11جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
12جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
13جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
14جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
15جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
16جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
17جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
18جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
19جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
20جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
21جشنواره طنز سوره / دوره نهم
22جشنواره طنز سوره / دوره نهم
23جشنواره طنز سوره / دوره نهم
24جشنواره طنز سوره / دوره نهم
25جشنواره طنز سوره / دوره نهم
26سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
27سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
28سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
29سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
30سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
31فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
32فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
33سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
34سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
35سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
36سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
37سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم