بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سید علیرضا رجائی شوشتری

سید علیرضا رجائی شوشتری

نام و نام خانوادگی :سید علیرضا رجائی شوشتری

استان :خراسان رضوي

تاریخ عضویت :1398/07/01

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
8سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
9سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
10سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
11سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
12سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
13سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
14سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
15سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین