بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

جابر غلامی

جابر غلامی

نام و نام خانوادگی :جابر غلامی

استان :مركزي

تاریخ عضویت :1392/11/06

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
2جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
3جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
4جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
5جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
6جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
7جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
8جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
9جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
10جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
11جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
12جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
13جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
14جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
15جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
16جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
17جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
18جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
19جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
20جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره