بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

عمار ابوالفتحی

عمار ابوالفتحی

نام و نام خانوادگی :عمار ابوالفتحی

استان :تهران

تاریخ عضویت :1391/05/05

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
8سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
9سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
10سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
11سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
12سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
13سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
14سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
15سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
16سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
17سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
18سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین