بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

وحید طلعت

وحید طلعت

نام و نام خانوادگی :وحید طلعت

استان :آذربايجان غربي

تاریخ عضویت :1391/03/13

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
2کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
3کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
4کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
5کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
6کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
7کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
8کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
9کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
10کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
11کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
12کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
13کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
14کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
15کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
16کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
17کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
18کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
19کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
20کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
21جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
22جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
23جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
24جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
25جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
26جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
27جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
28جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
29جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
30جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
31جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
32جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
33جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
34جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
35جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
36جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
37جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
38جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
39جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
40جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
41جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
42جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
43جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
44جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
45جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
46جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
47جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
48جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
49جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
50جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
51جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
52جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
53جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
54جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
55جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
56جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
57مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
58مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره