بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

هادی دهقان پور

هادی دهقان پور

نام و نام خانوادگی :هادی دهقان پور

استان :خراسان رضوي

تاریخ عضویت :1391/06/18

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره هنرهای تجسمی / دوره ششم
2جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
3جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
4جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
5جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
6جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
7جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
8جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
9جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
10جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
11جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
12جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
13جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
14جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
15جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
16جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
17جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
18جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
19جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
20جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
21جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
22جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
23جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
24جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
25جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
26جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
27جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
28جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
29جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
30جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
31جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
32جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
33جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
34جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
35جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
36جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
37جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
38جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
39جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
40جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
41جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
42جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
43جشنواره طنز سوره / دوره نهم
44جشنواره طنز سوره / دوره نهم
45جشنواره طنز سوره / دوره نهم
46جشنواره طنز سوره / دوره نهم
47جشنواره طنز سوره / دوره نهم
48جشنواره طنز سوره / دوره نهم
49جشنواره طنز سوره / دوره نهم
50جشنواره طنز سوره / دوره نهم
51جشنواره طنز سوره / دوره نهم
52جشنواره طنز سوره / دوره نهم
53سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
54سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
55سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
56سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
57سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
58سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
59سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
60سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
61سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
62سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
63سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
64سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
65سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
66سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
67سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
68سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
69فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
70فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
71فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
72فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
73فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
74فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
75فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
76فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
77فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
78فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
79سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
80سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
81سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
82سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
83سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
84سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
85سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم