بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

حسین اکبرزاده

حسین اکبرزاده

نام و نام خانوادگی :حسین اکبرزاده

استان :خراسان شمالي

تاریخ عضویت :1398/06/31

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دوره چهاردهم
2جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دوره چهاردهم
3جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
4جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
5جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
6جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
7جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
8جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
9جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
10جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
11جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
12جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
13جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
14جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
15جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
16جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین