بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

مهدی زارع

مهدی زارع

نام و نام خانوادگی :مهدی زارع

استان :فارس

تاریخ عضویت :1391/03/22

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
2جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
3جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
4جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
5جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
6جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
7جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
8جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
9جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
10جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
11جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
12جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
13جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
14جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
15جشنواره طنز سوره / دوره نهم
16جشنواره طنز سوره / دوره نهم
17جشنواره طنز سوره / دوره نهم
18جشنواره طنز سوره / دوره نهم
19جشنواره طنز سوره / دوره نهم
20جشنواره طنز سوره / دوره نهم
21جشنواره طنز سوره / دوره نهم
22داستان حماسی / سومین
23داستان حماسی / سومین
24داستان حماسی / سومین
25داستان حماسی / سومین
26داستان حماسی / سومین
27داستان حماسی / سومین