بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

علی فردوسی

علی فردوسی

نام و نام خانوادگی :علی فردوسی

استان :اصفهان

تاریخ عضویت :1391/03/17

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
7کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
8کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
9کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
10جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
11جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
12جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
13جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
17مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
18مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
19مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
20جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
21جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
22جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
23جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
24جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
25جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
26جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
27جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
28جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
29جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
30جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
31جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
32جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
33جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
34جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
35جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
36جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
37جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
38جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
39جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
40جشنواره طنز سوره / دوره نهم
41جشنواره طنز سوره / دوره نهم
42جشنواره طنز سوره / دوره نهم
43جشنواره طنز سوره / دوره نهم
44جشنواره طنز سوره / دوره نهم
45جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
46جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
47جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
48جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
49جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
50جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
51جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره