بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

خورشید حسنوند

خورشید حسنوند

نام و نام خانوادگی :خورشید حسنوند

استان :لرستان

تاریخ عضویت :1392/04/21

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
8سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
9سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
10سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
11سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
12سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
13سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
14سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
15سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
16سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
17سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
18سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
19سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
20سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
21سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
22سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین