بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

احمدرضا کریمی

احمدرضا کریمی

نام و نام خانوادگی :احمدرضا کریمی

استان :تهران

تاریخ عضویت :1391/07/26

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
2جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
3جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
4جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
5جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
6جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
7جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
8جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
9جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
10جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
11جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
12جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
13جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
14جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
15جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
16جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
17جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
18جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
19جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
20جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
21جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
22جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
23جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
24جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
25جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
26مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
27مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
28مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
29مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
30مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
31مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
32مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
33مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
34مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
35مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
36سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
37سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
38سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
39سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
40سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
41سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
42سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
43سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
44سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
45سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
46سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
47سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
48سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
49سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
50سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
51فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
52فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
53فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
54فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
55فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
56فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
57فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
58فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
59فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
60فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
61فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
62فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
63فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
64فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
65فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
66فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین