بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

فهیمه قائدی

فهیمه قائدی

نام و نام خانوادگی :فهیمه قائدی

استان :اصفهان

تاریخ عضویت :1395/08/04

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
7جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
8جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
9جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
10جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
11جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
12جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
13جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
14جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
15جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
16جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
17جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
18جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
19جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
20مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
21داستان حماسی / سومین
22داستان حماسی / سومین
23داستان حماسی / سومین
24داستان حماسی / سومین
25داستان حماسی / سومین