بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

مارال جعفرنژاد

مارال جعفرنژاد

نام و نام خانوادگی :مارال جعفرنژاد

استان :مازندران

تاریخ عضویت :1400/10/05

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
2جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
3جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
4جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
5جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
6جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
7جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
8جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
9جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
10جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
11جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
12جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
13جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
14جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
15جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
16جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله