بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

عزیزاله محمدپور میر

عزیزاله محمدپور میر

نام و نام خانوادگی :عزیزاله محمدپور میر

استان :مازندران

تاریخ عضویت :1391/04/20

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
2جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
3جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
4جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
5جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
6جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
7جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
8جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
9جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
10جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
11جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
12جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
13جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
14جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
15جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
16جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
17جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
18جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
19جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
20جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
21داستان حماسی / سومین
22داستان حماسی / سومین
23داستان حماسی / سومین
24داستان حماسی / سومین
25داستان حماسی / سومین
26داستان حماسی / سومین
27داستان حماسی / سومین
28داستان حماسی / سومین