بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

وحید فنودی

وحید فنودی

نام و نام خانوادگی :وحید فنودی

استان :خراسان جنوبي

تاریخ عضویت :1395/06/22

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
2جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
3جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
4جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
5جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
6جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
7جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
8جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
9جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
10جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
11جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
12جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
13جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
14سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
15سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
16سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
17سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
18سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
19سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
20سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
21سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین