بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

علی سلیمیان

علی سلیمیان

نام و نام خانوادگی :علی سلیمیان

استان :اصفهان

تاریخ عضویت :1396/02/31

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
2جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
3جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
4جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
5جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
6جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
7جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
8جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
9جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
10جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
11مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
12مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
13مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
14ترانه و تصنیف / نخستین دوره
15ترانه و تصنیف / نخستین دوره
16ترانه و تصنیف / نخستین دوره
17ترانه و تصنیف / نخستین دوره
18ترانه و تصنیف / نخستین دوره
19ترانه و تصنیف / نخستین دوره
20ترانه و تصنیف / نخستین دوره
21ترانه و تصنیف / نخستین دوره
22یادواره سرداران مقاومت / نخستین
23یادواره سرداران مقاومت / نخستین
24یادواره سرداران مقاومت / نخستین