بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

مصطفی توفیقی

مصطفی توفیقی

نام و نام خانوادگی :مصطفی توفیقی

استان :خراسان رضوي

تاریخ عضویت :1391/03/14

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
12کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
13کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
14کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
15کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
16کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
17کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
18کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
19کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
20کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
21کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
22کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
23کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
24کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
25جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
26جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
27جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
28جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
29مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
30مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
31مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
32مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
33مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
34مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
35جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
36جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
37جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
38جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
39جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
40جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
41جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
42جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
43جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
44جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
45جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
46جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
47جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
48جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
49جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
50مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
51مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
52مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
53مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
54مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
55مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
56مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
57مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
58جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
59جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
60جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
61جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
62جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
63جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
64مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
65مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
66مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
67مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
68مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
69مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
70جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
71جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
72جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
73جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
74جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
75جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
76مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
77مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
78مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
79مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
80مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
81مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
82مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
83مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
84جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
85جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
86جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
87جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
88جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
89جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
90جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
91جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
92جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
93جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
94جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
95مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
96مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
97مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
98مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
99مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
100مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
101مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
102مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
103مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
104مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
105مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
106جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
107جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
108جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
109جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
110جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
111جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
112جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
113جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
114جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
115جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
116جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
117جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
118جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
119جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
120جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
121جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
122جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
123جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
124جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
125جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
126جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
127جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
128جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
129جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
130جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
131جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
132جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
133جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
134جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
135جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
136جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
137جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
138جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
139جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
140مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
141مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
142مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
143مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
144مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره