بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

محمد جواد پردخته

محمد جواد پردخته

نام و نام خانوادگی :محمد جواد پردخته

استان :گيلان

تاریخ عضویت :1395/05/29

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
8جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
9جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
10جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
11جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
12جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
13جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
14جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
15جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
16جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
17جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
18جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
19جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
20سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
21سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
22سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
23سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
24سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
25سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
26سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
27سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
28سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
29سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
30سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
31سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
32سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
33سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
34سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
35سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
36سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
37سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
38سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
39سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
40سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
41سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
42سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
43سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
44سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
45سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
46سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
47سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
48سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
49سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
50سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
51سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
52سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
53سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
54سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
55سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
56سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
57سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
58سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
59سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
60سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
61سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
62سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
63سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
64سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
65سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
66سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
67سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
68سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
69سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
70سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
71سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
72سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
73سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
74سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
75سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
76سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
77سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
78سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
79سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
80سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
81سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
82سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین