بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سیده تکتم حسینی

سیده تکتم حسینی

نام و نام خانوادگی :سیده تکتم حسینی

استان :قم

تاریخ عضویت :1394/08/29

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
2جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
8جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
9جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
10جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
17جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم