بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

ملیحه سادات قاضی

ملیحه سادات قاضی

نام و نام خانوادگی :ملیحه سادات قاضی

استان :خراسان رضوي

تاریخ عضویت :1393/11/19

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
8جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
9جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
10جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
11جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
12جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
17مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
18مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
19جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
20جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
21جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
22جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
23جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
24مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
25مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
26مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
27مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
28مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
29مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
30جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
31جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
32جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
33جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
34جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
35جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
36جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
37جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
38جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
39جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
40جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
41جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
42جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
43جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
44مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
45مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
46مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
47مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
48یادواره سرداران مقاومت / نخستین
49یادواره سرداران مقاومت / نخستین
50یادواره سرداران مقاومت / نخستین
51یادواره سرداران مقاومت / نخستین
52یادواره سرداران مقاومت / نخستین