بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

ریحانه کفشچیان مقدم

ریحانه کفشچیان مقدم

نام و نام خانوادگی :ریحانه کفشچیان مقدم

استان :تهران

تاریخ عضویت :1391/07/09

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره هنرهای تجسمی / دوره ششم
2جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
17مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
18مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
19مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
20داستان حماسی / سومین