بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

صدرا کاوه

صدرا کاوه

نام و نام خانوادگی :صدرا کاوه

استان :قم

تاریخ عضویت :1393/07/27

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
7جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
8جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
9جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
10جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
11جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
17مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
18جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
19جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
20جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
21جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
22جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
23جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
24مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
25مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
26مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
27مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
28مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
29مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
30مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
31مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
32مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
33مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
34جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
35مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
36مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
37مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
38مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
39مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم
40مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم
41مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم
42مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم
43مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم
44مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم
45فراخوان حوزه هنری دیجیتال / دعوت از فعالان فرهنگی و هنری